Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Genetska karakterizacija in primerjava jadranskih fig s kolekcijo USDA v Kaliforniji z molekularnimi pristopi

natisni

Naslov projekta:
Genetska karakterizacija in primerjava jadranskih fig s kolekcijo USDA v Kaliforniji z molekularnimi pristopi
 
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Dragan Žnidarčič
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
National Clonal Germplasm Repository, USDA-ARS
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA
 
Raziskovalno področje (ARRS):
4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
 
Trajanje projekta:
1.1.2016 - 31.12.2017
 
Predstavitev projekta:
Izhodišče: Figa je tipična sredozemska sadna vrtsa, ki se goji tudi v državah s podobnimi podnebnimi razmerami. V Kalifornijo je bila figa zanešena v sredini 19. stoletja. Daljše obdobje domestikacije in kasneje intenzivna izmenjava in širjenje fig v druga pridelovalna območja sveta, rezultirajo v dvomljivi deskripciji in nomenklanturi sort. V Sloveniji je pridelava fig pomembna za lokalno skupnost. Po drugi strani, Kalifornija velja za eno največjih pridelovalk v svetu, kjer se uporabljajo moderne tehnologije pri pridelavi, predelavi, razvoju produktov ter trženju. Kolekcija fig USDA v Davisu, Kalifornija je ena največjih na svetu. Je del Kmetijsko raziskovalne službe nacionalnega sistema za rastlinsko germplasmo (NPGS) s poslanstvom zbiranja, ohranjanja, vrednotenja in izmenjave genskih virov rastlin.

Genetska karakterizacija je ključnega pomena za efektivno upravljanje in uporabo genskih virov. Vključevanje genetskih markerjev ponuja stabilen in zanesljiv sistem genotipizacije, ki omogoča identifikacijo sort.

Raziskovalne faze projekta so:
1. Priprava zbirke slovenskih fig
2. Vzpostavitev metodologije s standardizacijo metod in protokolov, pripravo seznama akcesij in identifikacija najbolj informativnih novih molekulskih markerjev
3. Genotipizacija in zbiranje molekularnih podatkov
4. Raznolikost in populacijska študija ter primerjava kalifornijskih in jadranskih fig
5. Priprava skupne objave
6. Usposabljanje raziskovalcev na področju:
a) Ohranjanje in vrednotenje genskih virov sredozemskih sadnih vrst in vzdrževanje genskih bank;
b) Učenje molekularnih tehnik za karakterizacijo genskih virov

Cilji sodelovanja: Za okrepitev raziskav F.carica, je potrebno genotipizirati akcesije iz ZDA in Slovenije z namenom vzpostavitve enotne metodologije in protokolov za analizo genoma fige.

Prispevek partnerjev: Obe raziskovalni skupini razpolagata z laboratorijsko opremo za genetsko analizo, ameriški raziskovalci imajo izkušnje na področju molekulskih tehnik, orodij in bioinformatike, zato je cilj, da slovenski doktorski študentje obiščejo ZDA, da bi pridobili izkušnje za uporabo najnoveših orodij za upravljanje genskih virov 'in situ' in pri upravljanju laboratorijskih podatkov z bioinformatskimi orodji. Po drugi stani, pa bodo slovenski raziskovalci zagotovili akcesije rodov Ficus in Olea, za zapolnitev vrzeli v NPGS kolekciji.

Dodana vrednost projekta: dodana vrednost predlaganega raziskovalnega projekta je pridobivanje znanja o genskih virov sredozemskih sadnih vrst ter možnost njegove delitve med skupinama, nadgraditev in izmenjava znanja o njihovi vrednosti in uporabi, pretok znanja in uporabe molekularnih tehnik ter izmenjava rastlinskega materiala.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje