Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Analiza diverzitete jadranskih fig (Ficus carica L.) in vzpostavitev referenčne podatkovne baze z uporabo molekulskih markerjev

natisni

Naslov projekta:
Analiza diverzitete jadranskih fig (Ficus carica L.) in vzpostavitev referenčne podatkovne baze z uporabo molekulskih markerjev
 
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Andreja Kutnar
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in Črno goro
 
Raziskovalno področje (ARRS):
4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
 
Trajanje projekta:
1.1.2016 - 31.12.2017
 
Predstavitev projekta:
Izhodišče: Eksotični sadeži fige (Ficus carica L.) veljajo za funkcionalno živilo z visoko vsebnostjo antioksidantov, bogato z vlakninami, vitamini in minerali. Domestikacija, kompleksna biologija opraševanja, izmenjava sort med pridelovalnimi regijami, klonsko razmnoževanje ter prisotnost divjih, podivjanih in gojenih fig v naravnih in agroekosistemih, je privedlo do obstoječe pestrosti fig. Na območju Jadrana je ekonomski potencial pridelave fig premalo proučen in figa velja za neizkoriščeno rastlino.
V zadnjih letih je velik poudarek na ozaveščanju in promociji neizkoriščenih rastlinskih vrst, ki lahko s ponovno pridelavo prispevajo k večji kmetijski raznovrstnosti, boljši izkoriščenosti marginalnih površin in navsezadnje k bolj raznoliki prehrani. V Sloveniji in Črni gori so bili že izvedeni pomembni koraki k ohranjanju in morfološki karakterizaciji genskih virov fige. Preliminarni rezultati genotipizacije so potrdili različna poimenovanja sort fig in ugotovljenih je bilo več sinonimov in homonimov, kar povzroča težave pri primerjavi referenčnih sort med državama.
Cilji sodelovanja: Zaradi ohranitve fige kot dragocene etnobotanične rastline v Črni gori in v Sloveniji ter zaradi pospeševanja raziskav neizkoriščenih rastlin z območja Jadrana, je cilj sodelovanja molekularna karakterizacija gojenih, divjih in podivjanih genotipov fige, rastočih vzdolž obale Jadranskega morja ter na otokih. Raziskava genskih virov fige bo temeljila na uporabi biotehnoloških orodji s pomočjo katerih bo vzpostavljen seznam referenčnih sort z DNA profili za območje Jadrana in raziskane bodo genetske povezave med gojenimi, divjimi in podivjanimi figami.
Prispevek posameznega partnerja: V vzorčenje fig vzdolž obale Jadranskega morja bosta vključena oba partnerja. Izobraževalne aktivnosti namenjene mladim raziskovalcem bodo temeljile na prenosu izkušenj z naslednjih področij: 1) postopek izolacije DNA, 2) optimizacija PCR protokolov in detekcija markerjev na ABI sekvenatorju, 3) statistična analiza molekularnih podatkov. Glede na izkušnje, reference in laboratorijsko opremo, bodo izobraževanja s področja izolacije DNA in statistične obdelave podatkov genotipizacije izvedena v Črni gori, medtem ko bo zaradi razpoložljive opreme za genomske raziskave, izobraževanje na temo genotipizacije DNA potekalo v Kopru.
Dodana vrednost projekta: Dodano vrednost raziskovalnega projekta predstavlja možnost identifikacije in izmenjave genskih virov sredozemskih sadnih vrst; nadgradnja in izmenjava znanja o njihovem pomenu in uporabnosti ter izmenjava znanja o molekularnih tehnikah za študije diverzitete. Rezultati projekta bodo prispevali k temeljnemu poznavanju genetske strukture fig v območju Jadrana ter o obsegu in porazdelitvi genetske diverzitete med gojenimi, divjimi in podivjanimi figami ter o njihovih sorodstvenih povezavah. Rezultati bodo uporabljeni za načrtovanje nadaljnjih strategij za ohranitev genskih virov jadranskih fig. Projekt bo okrepil mednarodno sodelovanje med raziskovalnima skupinama s skupnim raziskovalnim interesom na področju sredozemskih rastlin.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje