Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 13. november 2023 Uspešno pridobljeni projekti na UP FAMNIT in UP IAM v oktobru

UP FAMNIT in UP IAM, sta bila ponovno uspešna na javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023, ki ga razpisuje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Univerza na Primorskem, je v oktorbu pridobila na novo tri manjše temeljne raziskovalne projekte, en podoktorski projekt, štiri temeljne raziskovalne projekte in štiri ciljne raziskovalne programe. Več o projektih

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) smo uspešno pridobili partnerski temeljni raziskovalni projekt ter tudi ciljno raziskovalni projekt (ARIS). 


Temeljni raziskovalni projekt z naslovom “Izboljšanje sistema B-WIM na osnovi masovnih podatkov in umetne inteligence / Improving B-WIM performance with big data and Artificial Intelligence,” je financiran za obdobje 3 let, vodja projekta je izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (UP FAMNIT).

Vodilni partner: ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

Namen predlaganega projekta je oblikovati metode vrednotenja, ki temeljijo na UI in s katerimi bodo pridobili ocene zanesljivosti trenutnih hevrističnih meritev B-WIM. Namen projekta pa bo hkrati tudi oblikovati in ovrednotiti inovativen pristop, ki ga poganja UI (AI-BWIM), s katerim bodo poskušali izboljšati natančnost meritev, ter preveriti predlagane metode z realnimi izmerjenimi podatki iz slovenskega cestnega omrežja in ustvariti javni repozitorij podatkov B-WIM, ki bo drugim raziskovalcem omogočil potrditev naših ugotovitev in izboljšanje algoritmov B-WIM. 

Več o projektu


Ciljno raziskovalni program (ARIS) z naslovom  Nadzor prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji / Monitoring of vector-borne diseases in vectors in Slovenia,” je financiran za obdobje 3 let in ga vodita doc. dr. Katja Adam  z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT) in prof. dr. Tatjana  Avšič-Županc (UP FM).

Projekt, pri katerem bo poudarek na nadzoru populacij komarjev in klopov v Sloveniji ter patogenov, ki jih ti prenašajo, je zasnovan interdisciplinarno. Cilji projekta vključujejo nadzorovanje populacij invazivnih in novih vrst komarjev ter klopov v Sloveniji, tudi v urbanih območjih. Poseben poudarek je na endemskih območjih v državi v obdobjih sezonske aktivnosti prenašalcev. Poleg tega si prizadevajo prepoznati nove patogene, ki jih prenašajo prenašalci in so pomembni za zdravje ljudi, ter oceniti tveganje za vnos in izbruh teh novih patogenov. V sklopu terenskega dela bodo izvajali monitoring komarjev in klopov ter z modernimi diagnostičnimi pristopu ugotavljali patogene v prenašalcih.

Več o projektu 


Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) je uspešno pridobil dva manjša temeljna raziskovalna projekta, oba financirana za obdobje 3 let, vodij dr. Diega De Lea in dr. Dragana Marušiča.

Osamljen? Študija mešane metode v splošni in ranljivih populacijah za razumevanje povezanosti osamljenosti in duševnega zdravja (vodja projekta: dr. Diego De Leo, manjši temeljni raziskovalni projekt, obdobje financiranja: 3 leta, področje: psihiatrija, nosilna organizacija: UP IAM)

Namen predlaganega raziskovalnega projekta je na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije poglobljeno preučiti konstrukt osamljenosti z različnih vidikov in s pomočjo različnih raziskovalnih pristopov preučiti negativne učinke osamljenosti preko različnih življenjskih obdobij kot tudi identificirati ranljive skupine znotraj posameznih življenjskih obdobij, pri katerih osamljenost predstavlja enega ključnih dejavnikov tveganja za razvoj težav v duševnem zdravju. Namen projekta pa bo hkrati tudi oblikovanje kvalitetnih in za slovensko situacijo prilagojenih pilotnih intervencij oz. smernic, v katerih bomo opredelili primerne načine intervencij za preprečevanje doživljanja osamljenosti oz. zmanjševanje negativnih učinkov le-te. Pri tem bomo izhajali iz potreb in želja ranljivih skupin, ki jih bomo identificirali tekom projekta.

Več o projektu


Hamiltonski cikli z rotacijsko simetrijo v povezanih točkovno tranzitivnih grafih (vodja projekta: dr. Dragan Marušič, manjši temeljni raziskovalni projekt, obdobje financiranja: 3 leta, področje: matematika, nosilna organizacija: UP IAM)

Motivacija za predlagani projekt, ki obravnava simetrije hamiltonskih ciklov v povezanih točkovno tranzitivnih grafih, izhaja iz nedavno vpeljanega parametra grafa, ki kvantificira, kako simetričen je lahko Hamiltonov cikel v grafu.

Glavni cilj predlaganega projekta je študij hamiltonske kompresije povezanih točkovno tranzitivnih grafov, tako tistih, za katere vemo, da imajo hamiltonske cikle, kakor tudi, glede na povezavo s policirkulantno domnevo, za tiste grafe, za katere še nimamo informacij o obstoju hamiltonskih ciklov. V tem smislu se predlagani projekt navezuje tudi na Lovaszov problem hamiltonskosti točkovno tranzitivnih grafov.

Več o projektu