Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 2. september 2019 Predčasne volitve dekana UP FAMNIT 2019

Informacije o volitvah: O fakulteti / Volitve dekana 2019

Senat UP FAMNIT je na 8. redni seji dne 26.8.2019 sprejel Sklep o razpisu predčasnih volitev dekana UP FAMNIT (sklep) in Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve dekana UP FAMNIT (rokovnik). Skladno s Sklepom so z dnem 26. 8. 2019 začeli teči roki za volilna opravila.

Za dekana je lahko izvoljen, kdor je na UP FAMNIT zaposlen kot visokošolski učitelj.

Volilni upravičenci
Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:
- visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,
- študenti vpisani na študijske programe članice in
- drugi delavci.

Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

Volitve dekana UP FAMNIT
Volitve dekana bodo potekale v četrtek, 14. novembra 2019 od 9. do 17. ure, predčasno glasovanje pa v ponedeljek, 11. novembra 2019, od 9. do 17. ure.

Kandidature
Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve dekana UP FAMNIT je rok za vlaganje kandidatur za dekana UP FAMNIT od 26. 8. 2019 do 26.9. 2019 do 12. ure.
Kandidata za dekana UP FAMNIT lahko predlagajo oddelki in Študentski svet UP FAMNIT.
Predlog za kandidata za dekana (obrazec 1), soglasje h kandidaturi (obrazec 2) in program dela kandidata se posreduje volilni komisiji, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«, najkasneje do 26. 9. 2019 do 12. ure.
Naslov volilne komisije za posredovanje predlogov za kandidata za dekana UP FAMNIT je:
Volilna komisija za volitve dekana UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Volilna komisija
Za izvedbo rednih volitev dekana UP FAMNIT je bila imenovana volilna komisija v naslednji sestavi:
- asist. dr. Boštjan Frelih, predsednik,
- asist. dr. Peter Glasnović, namestnik predsednika,
- viš. pred. dr. Alenka Baruca Arbeiter, članica,
- asist. dr. Simona Gomboc, namestnica članice,
- doc. dr. Živa Fišer Pečnikar, članica,
- asist. dr. Vida Groznik, namestnica članice.