Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Predčasne volitve dekana UP FAMNIT

natisni

Razpis volitev

Senat UP FAMNIT je na svoji 8. redni seji dne 26. avgusta 2019 sprejel sklep o razpisu predčasnih volitev dekana UP FAMNIT, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil. Prav tako je s sklepom določena volilna komisija za izvedbo volitev.

Pravne podlagena vrhna vrh

 • Pravilnik o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem (PRAVILNIK)
 • Sklep o pričetku postopka za izvolitev dekana UP FAMNIT (SKLEP)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve dekana UP FAMNIT (ROKOVNIK)
 • Predlog za kandidata za dekana UP FAMNIT (OBRAZEC 1)
 • Soglasje h kandidaturi (OBRAZEC 2)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dekana  na vrh

Za dekana članice je lahko izvoljen, kdor je na članici zaposlen kot visokošolski učitelj.

Volilni upravičencina vrh

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,
 • študenti vpisani na študijske programe članice in
 • drugi delavci.

Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

Kandidature - upravičeni predlagatelji in predlog kandidaturena vrh

Predloge kandidatur lahko podajo oddelki UP FAMNIT in Študentski svet UP FAMNIT.

Predlog kandidature mora vsebovati:

 • Predlog za kandidata za dekana UP FAMNIT (obrazec 1),
 • Soglasje h kandidaturi (obrazec 2),
 • Program dela predlaganega kandidata.

Predlagatelj pošlje kandidaturo volilni komisiji, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«, najkasneje do 26. 9. 2019 do 12. ure.

Naslov za pošiljanje kandidature:

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Volilna komisija za izvedbo predčasnih volitev dekana UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

S pripisom: »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«

Pomembnejši rokina vrhna vrh

 • Razpis volitev (dan, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila): ponedeljek, 26. avgust 2019
 • Rok za vložitev za vložitev kandidatur za dekana: četrtek, 26. september 2019, do 12. ure
 • Javna predstavitev kandidatov: od torka, 8. oktobra, do petka, 18. oktobra 2019  
 • PREDČASNO GLASOVANJE: ponedeljek, 11. november 2019, od 9. do 17. ure
 • IZVEDBA VOLITEV (DAN GLASOVANJA): četrtek, 14. november 2019, od 9. do 17. ure.
 • Volilna komisija v roku 24 ur po opravljenih volitvah pošlje Senatu UP FAMNIT poročilo o volitvah.
 • Ugotovitev in objava volilnih rezultatov ter morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog): do 18. novembra 2019

Volišče – izvedba volitev  na vrh

Volitve se izvedejo na sedežu UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper. Glasovanje na volišču poteka od 9. ure do 17. ure.