Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Michael David Burnard

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Človekovo zdravje v grajenem okolju
Human Health in the Built Environment
Lesarstvo
Wood Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Etika v podatkovni znanosti
/ Data Science Ethics
,
Izbrana poglavja iz regenerativnega trajnostnega razvoja
/ Selected Topics in the Regenerative Sustainability
,
Izbrana poglavja iz zdravja ljudi v grajenem okolju
/ Selected Topics in Human Health in the Built Environment
,
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
/ Renewable Materials for Healthy Built Environments
,
Pisanje in predstavljanje znanstvenih besedil
/ Scientific Writting and Presentation
,
Podatkovni praktikum I
/ Data Practicum I
,
Trajnostna in restorativna okolja
/ Sustainable and Restorative Environments
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Podatkovna znanost, magistrski)
/ Study Programme Coordiantor (Data Science, Master)