Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

torek, 28. junij 2022 SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali / SRNA: New app for monitoring wildlife

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.  Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga »ljubiteljskih znanstvenikov« (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst,  boste lahko bistveno prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst. 

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili. 

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!


Monitoring (checking the distribution, numbers, etc.) of wildlife populations is fundamental for successful conservation or management plans of wildlife populations, whether we are talking about hunting or strictly protected species. Regular and systematic monitoring of several species is also required by Slovenian and European legislation. Not only researchers, but also nature lovers today can make an exceptional contribution for a better monitoring and understanding of wildlife populations and their needs.

To conduct easier, better and more systematic monitoring of selected species of wild animals, we developed an application called SRNA in cooperation with the Hunting Association of Slovenia and three research institutions (University of Primorska, University of Ljubljana and Faculty of Environmental Protection of Velenje). The app allows those interested to record the observations of different animal species in nature.

The SRNA app can be downloaded via QR code or this link.

Those observations will contribute to a better understanding of wildlife, but you can also simply test their wildlife identification skills through a quiz (English version will be available soon). The collected data will not only improve our understanding of wildlife, but also contribute to better management and protection of wild animals (large mammals and selected bird species) in Slovenia. The broad distribution of smartphones and the development of dedicates apps makes it now possible for everyone to contribute and the role of “citizen scientists" is becoming extremely important. By connecting citizen science data with large datasets obtained from environmental observations, researchers can now address aspects previously unattainable with their strength alone.

You too can become a Citizen scientist!

By recording observations of both common and rare or endangered species, you can contribute to the understanding of their distribution and numbers, which will help researchers identify their densities and how the population is doing. Such knowledge will make it possible to develop conservation and management strategies enabling a harmonious coexistence of all species.

The app is available for both smartphone and computer and only asks for a one-time registration by email. Despite allowing for multiple data to be recorded, the app is user friendly and guides you from the beginning to the end of entering an observation by internal links and transparent/clear menus. Through the app, you will be able to get a graphical overview of your own entries and the overall information for the whole country. Additionally, you will be able to contact the researchers in the team with questions related to the project or their observation by writing to: stepchange@famnit.upr.si

Researchers will keep you informed about the results and the most active participants will be rewarded. We will also reward the individuals with the most entries.

We kindly invite all of you to download the app and start recoding your observations of wildlife whenever you encounter one, doesn’t matter if it is during a challenging hike or during a stroll in the countryside!