Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 22. marec 2022 Po lanskoletnem uspehu študentje UP FAMNIT organizirajo 2. izvedbo Biološko-psihološke študentske konference / After last year's success, UP FAMNIT students are organizing the 2nd edition of the Biological-Psychological Student Conference

   

Z veseljem najavljamo 2. izvedbo Biološko-psihološke študentske konference v Kopru, ki jo organizirajo študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake.

Udeleženci lahko svoje zaključne naloge na dodiplomskem študiju, diplomske naloge, disertacije, skupinske projekte, seminarje ali teme, ki jih zanimajo, predstavijo v obliki ustnih predstavitev ali plakatov.

Ob prijavi morajo udeleženci predložiti povzetek oddane teme, na podlagi katerega bo strokovna komisija, ki jo sestavljajo profesorji in asistenti UP FAMNIT, izbrala prispevke, ki bodo predstavljeni na konferenci. Zaradi pravičnejšega ocenjevanja bodo teme razdeljene v dve kategoriji: dodiplomski študij in podiplomski (magistrski/doktorski) študij (ob upoštevanju stopnje študija, na kateri je bila naloga pripravljena).

Ob udeležbi bodo vsi povzetki objavljeni v knjigi povzetkov, ki bo vnesena tudi v COBISS-u, hkrati pa bodo vsi udeleženci prejeli tudi potrdilo o sodelovanju.

Konferenca bo potekala v živo, od 15. do 17. septembra 2022, v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit) in bo razdeljena na dva modula: biološki in psihološki modul.

Biološki modul se nanaša na študijske programe s področja biologije, naravoslovja, varstva narave in podobnih študijskih programov.

Psihološki modul obsega študijske programe s področja psihologije, biopsihologije, psihoterapije in nevroznanosti.

Prijavijo se lahko tudi študenti drugih študijskih programov (npr. izobraževanje učiteljev), če se prijavljajo z nalogo, ki temelji na biološki ali psihološki tematiki. Predstavitev na konferenci je možna v slovenskem ali angleškem jeziku. Za udeležence konference bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

Kotizacija za udeležence znaša 40 evrov in vključuje zbornik povzetkov (pdf), referenco (COBISS), predavanja gostujočih predavateljev, coffee breaks, promocijsko gradivo in sodelovanje v družabnem programu.

Prijave bodo odprte do 15. aprila 2022. Prijava poteka preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija

Možna je tudi prijava pasivnih udeležencev, ki bi radi poslušali predstavitve študentov in predavanja gostujočih predavateljev, z možnostjo sodelovanja v družabnem programu. Kotizacija za pasivne udeležence znaša 10 evrov, prijave pasivnih udeležencev pa bodo odprte od 15. marca do 1. septembra 2022. Prijava poteka preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija

Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani ter na Facebooku in Instagramu.

Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

Veselimo se še ene uspešne izvedbe!


    

We are pleased to present you the second edition of the Biological-Psychological Student Conference, organized by students of Društvo varstvenih biologov - Biodiva and Društvo študentov biopsihologije, with the support of the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (UP FAMNIT) in Koper.  

The aim of the conference is to promote science, encourage students to get involved and participate in the scientific community, motivate them to pursue research, enhance their competencies in written and oral presentations of professional papers and connect young students and future professionals.  

Participants can present their final papers in undergraduate studies, master theses, dissertations, group projects, seminars or topics of their interest in the form of oral presentations or posters. Along with the application, participants are required to submit an abstract of the submitted topic, based on which the expert committee, consisting of professors and assistants from the Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies in Koper, will select the researches which will be presented at the conference. For more proper evaluation the topics will be divided into two categories: undergraduate studies and graduate / doctoral studies (taking into account the degree of study during which the topic was covered).  

Upon participation, all abstracts will be published in the book of abstracts at COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services, Slovenian Library Information System), and all participants will receive a certificate of presentation and a corresponding reference.  

The conference will take place in person on September 15th - 17th 2022, in Koper, Slovenia (University of Primorska, UP Famnit) and will be divided into two modules: biological and psychological modules.

The biological module refers to study programmes in the field of biology, environmental science, nature protection and similar study programmes.

The psychological module refers to study programmes in the field of psychology, biopsychology, psychotherapy and neuroscience.

Students from other study programmes (e.g. pedagogic study programmes) can also participate if they are applying with a research-based on a biological or psychological topic. Presenting at the conference is possible in Slovenian or English. Furthermore, all conference participants will have the chance to attend lectures by guest professors. 

The registration fee for participants is 40 euros and includes the book of abstracts (pdf), reference (COBISS), lectures by guest professors, coffee breaks, promotional material and social programme participation.

The application period is March 15th - April 15th, 2022. Registration is possible via the application form on the official website: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/en/registracija

It is also possible to register as a passive participant who would like to attend student presentations and lectures by guest professors, with the possibility of participating in the social program. The registration fee for passive participants is 10 euros. The period for registration of passive participants is March 15th - September 1st, 2022. Registration is possible via the application form on the official website: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/en/registracija

Due to the unpredictable situation around the SARS-CoV-2 virus pandemic, the conference will be organized in accordance with the prescribed epidemiological measures that will be in force at the time of the conference. 

All news related to the registration and participation at the conference will be published on the website in Slovenian and English. Information will also be available on the social networks Facebook and Instagram

For any additional questions, the organizers are available via the official conference email biopsi.konferenca@upr.si.  

We are looking forward to another successful conference!