Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

sreda, 8. maj 2024 NOVO PRIDOBLJEN PROJEKT NA UP FAMNIT: KRAS4US - PRILOŽNOSTI ZA OHRANJANJE BIODIVERZITETE IN IDENTITETE KRASA

Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

KRAS4US - PRILOŽNOSTI ZA OHRANJANJE BIODIVERZITETE IN IDENTITETE KRASA, VODILNA ORGANIZACIJA, UP FAMNIT, VODJA NA UP: DOC. DR.  SARA ZUPAN Z ODDELKA ZA BIODIVERZITETO.

Kras4us se ukvarja predvsem s izzivi, skladnimi s cilji Agende ZN 2030 za trajnostni razvoj in strategijami EU o podnebnih spremembah, kjer se poudarja aktivno varovanje in ohranjanje visoke stopnje in razpršenosti biotske raznovrstnosti na edinstvenem in ogroženem območju Krasa. Splošni cilj projekta Kras4us je ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost na čezmejnem Krasu z uresničevanjem čezmejnih pilotnih ukrepov in aktivnosti vezanih na spremljanje stanja bioindikatorskih in krovnih vrst, ki so pokazatelji stanja ohranjenosti habitatov in biodiverzitete. S prvim delovnim sklopom (DS) bomo izvedli tri pilotne akcije, ki bodo podprle naše cilje vezane na zeleno infrastrukturo. Zeleno infrastrukturo kot so travišča, kali in suhozidi bomo poudarjali ne le iz vidika pomena za ohranjanje biodiverzitete temveč tudi kot izjemno kulturno dediščino, katere prepoznavnost je del kraške identitete. V drugem DS bomo preverjali stanje biodiverzitete na območjih požarišč z različnimi načini upravljanja in identificirali območja, kjer je stanje populacij indikatorskih vrst ugodno in kakšen je vpliv različnih upravljavskih praks po požarih na Krasu. Monitoring izbranih indikatorskih vrst bo prvič izveden na manjkrat uporabljenih in spremljanih varstveno pomembnih vrstah. Končna strateška vloga projekta Kras4us pa se zaokroži s pilotnimi ukrepi in študijami v tretjem DS, ker se bo razvijalo možnosti krožnih ekonomij z uporabo biomase iz kraških območij, med drugimi tudi požarišč, zaraščajoče “gmajne” in lesa tujerodnih invazivnih vrst.

Cilj projekta je doseči nove strategije, ki bi območju omogočile trajnostni razvoj, ki bo po eni strani omogočil lokalnem uporabniku (predvsem izvajalcem primarnih dejavnosti, kot so kmetijstvo in gozdarstvo) možnosti uporabe biomase kot energije ter po drugi strani omogočil tudi razvoj in ohranjanje biodiverzitete, ker se bo krožne ekonomije razvijalo ob poznavanju in upoštevanju naravovarstvenega znanja in določil. Čezmejno sodelovanje bo omogočilo delitev skupnih pristopov spremljanja in ukrepov za zaščito podobnih čezmejnih habitatov na Krasu. Opredelitev in razvoj krožnih ekonomij z uporabo biomase kot energije bo prvič uporabljena na čezmejnem območju Krasa.