Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 22. september 2023 SENAT UP SPREJEL SKLEP, VEZANO NA POSLEDICE POPLAV IN PLAZOV

Po avgustovskih poplavah, ki so prizadele velik del Slovenije, je UP primarno vzpostavila politiko reševanja problematike študentov, ki so bili del posledic poplav, bodisi prizadeti bodisi vključeni v različne oblike pomoči po poplavah ter vzpostavila mehanizme pomoči pri opravljanju študijskih obveznosti v okviru prepoznanih opcij.

V začetku septembra pa je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP; Ur. l. RS, št. 95/23, 2. 9. 2023), ki univerzi omogoča, da zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje študijskih obveznosti študentov:

  1. spremenijo pogoje za napredovanje po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika;
  2. omogočijo podaljšanje statusa študenta za tiste:
  • ki zaradi neposredno utrpele škode kot posledice poplav niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti,
  • ki so aktivno sodelovali pri odpravi posledic ujme, zaradi česar prav tako niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Kot dokazilo šteje vse, kar izkazuje nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti (npr. cenitev, zapisnik o prijavi škode pri zavarovalnici ali občini, odločba Centra za socialno delo o izredni socialni pomoči, potrdilo o intervenciji lokalnega gasilskega društva in podobno). 

Senat Univerze na Primorskem je tako na 42. redni seji (20. septembra 2023) sprejel sklep, ki ureja spremembe pogojev za napredovanja po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika glede na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v povzetku:

Skladno z ZIUOPZP se za vpis v študijskem letu 2023/2024 na posameznih študijskih programih UP spremenijo pogoji za napredovanje v višji letnik. Študijski programi so naslednji:

  • UP FHŠ (dodiplomski: Geografija, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Zgodovina, Geografija - dvopredmetni; magistrski: Kulturni študiji in antropologija);
  • UP FAMNIT (dodiplomski: Biopsihologija; magistrski: Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje, Psihologija);
  • UP FTŠ TURISITCA (dodiplomski: Management turističnih destinacij (redno/izredno), Management turističnih podjetij (izredno), Turizem; magistrski: Dediščinski turizem, Turizem; doktorski: Inovativni turizem);
  • UP FVZ (dodiplomski: Aplikativna kineziologija, Fizioterapija, Prehransko svetovanje – dietetika, Zdravstvena nega; magistrski: Aplikativna kineziologija, Dietetika, Zdravstvena nega; doktorski: Aplikativna kineziologija, Preventiva za zdravje);

UP PEF (dodiplomski: Pedagogika, Predšolska vzgoja, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Vizualne umetnosti in oblikovanje; magistrski: Inkluzivna pedagogika, Andragogika, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; doktorski: Edukacijske vede, Zgodnje učenje in poučevanje).

Študenti UP, ki želijo koristiti navedeno pravico, v sistemu VIS/ŠIS oddajo prošnjo z dokazilom/i, ki izkazujejo nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti zaradi poplav in zemeljskih plazov oziroma odprave posledic ujme.

O informacijah o prilagoditvah posameznih pogojev na zgoraj navedenih študijskih programih se obrnite na referat fakultete.