Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 30. september 2022 UP Famnit sodeluje pri projektu ReNature za obnovo mokrišč in travišč

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je eden izmed partnerjev pri projektu ReNature – obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. 

Pri projektu, katerega vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, poleg UP Famnit sodelujejo še Občina Pivka, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani in Norveški inštitut za raziskovanje narave (NINA).

Javni zavod Park Škocjanske jame bo v okviru ReNature na širšem območju Brkinov obnovil 8 kalov in velban studenec, vkopan in obokan izvir, ki je značilen za Brkine. Ena od pomembnejših dejavnosti vodilnega partnerja je med drugim vzpodbujanje in organiziranje raziskovalnega dela, ter sodelovanje pri njem. 

Po letošnjem uspešnem pričetku izvajanja projekta ReNature v maju, so se sredi preteklega meseca, med 12. in 15. septembrom 2022, na uradnem dogodku srečali projektni partnerji, in sicer na območju Škocjanskih jam. Poleg organizacije dela partnerjev, je bil dogodek namenjen tudi  ogledu projektnih območij in spoznanju širšega območja Brkinov, doline reke Reke, Košanske doline in Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

 

Projekt v vrednosti 1.196.385,00 € bo trajal dve leti, njegov rezultat pa bo obnovitev 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ter 8 kalov in velban studenca na območju Brkinov, Vremščice in Košanske doline. Sofinancirajo ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 ter Republika Slovenija.

ReNature se izvaja v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb – Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov.

Namen projekta in vloga UP Famnit

Travniške in mokriščne ekosisteme zelo hitro izgubljamo. Ker so ta območja zelo učinkoviti zbiralniki ogljika in življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000, bomo z njihovo obnovo v projektu ReNature prispevali k blaženju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti.

Več 10 ha travnikov na območju Vremščice bo obnovila Veterinarska fakulteta v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Gabrče, v Košanski dolini pa bo travniške površine obnavljala Občina Pivka.

Strokovnjaki UP Famnit (Oddelek za biodiverziteto) s področja biologije, ekologije in varstva narave ter partnerji Norveškega inštituta za raziskovanje narave bodo v projektu kartirali in popisali ekosistemske storitve (koristi človeka od lokalne krajine in narave), ki nam jih nudijo travniški in mokriščni ekosistemi. Ta območja opravljajo različne funkcije, ki so pomembne za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst, in človekovih dejavnosti. Zaradi podnebnih sprememb (suša, izhlapevanje, erozija, razpoke, poškodbe ruše …) in spremenjene rabe ter vnašanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali pa jih zelo hitro izgubljamo, zato so ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti, ki jih bodo partnerji izvedli do spomladi 2024, zelo pomemben del načrta.

Naši raziskovalci skupaj z ostalimi partnerji stremijo k ohranjanju kulturne krajine in s tem identitete našega prostora, novo znanje in izmenjava izkušenj pa je dobro izhodišče za nove raziskave o učinkih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.