Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 5. november 2019 Projekt za krepitev zelene infrastrukture na razpisu prejel najvišje število točk

Z veseljem sporočamo, da smo v okviru programa Interreg Italija – Slovenija pridobili nov projekt.

Odbor za spremljanje Programa je minuli mesec potrdil prednostne lestvice standardnih projektov ciljnega razpisa za strateške projekte št. 7/2019 in tako odobril prijavo projekta »Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI« z akronimom ENGREEN, katerega vodja na UP je doc. dr. Martina Lužnik, vodilni partner pa Javni zavod Park Škocjanske jame.

O projektu

Čezmejna kulturna krajina, ki je zajeta v programu, je območje velike biotske raznovrstnosti. V projekt so zajeti habitati zavarovanih in evropsko pomembnih vrst, kot so kali, suhi zidovi, ledenice, močvirja, gramoznice, mlinščice itd., ki so povezani v mrežo (pol-) naravnih območij oz. t. i. zeleno infrastrukturo (ZI). Nekateri izmed teh ogroženih habitatov so vključeni v območja ohranjanja narave (kot so Natura 2000, nacionalna zavarovana območja, program Man and Biosphere …). Kljub temu se na območju dogaja degradacija ZI in z njo povezanih ekosistemskih storitev zaradi opuščanja in spreminjanja rabe ter tujerodnih vrst, kar predstavlja skupen izziv.

Glavni cilj projekta je zato spodbuditi čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti vrst in habitatov, vezanih na zelene infrastrukture v IT-SI kulturni krajini. V načrtu je povezovanje zelenih infrastruktur, prenos znanj in dobrih praks, razvoj orodij za upravljanje, 17 pilotnih aktivnosti za obnovo ZI in izvedba vsaj 25 dogodkov. Novosti bo mogoče opaziti v skupnem mehanizmu za razvoj ZI, vključno s prenosom obstoječih praks, participativnim vključevanjem deležnikov (npr. fokusne skupine, LivingLab), in uporabi novih materialov za obnovo ZI.

Posledično lahko pričakujemo boljše stanje biotske raznovrstnosti, boljšo povezanost ekosistemov, preprečevanje tveganj in boljšo ozaveščenost. Koristi bodo imele lokalne skupnosti, mala in srednje velika podjetja, nevladne organizacije ter upravljalci, obiskovalci in drugi uporabniki ZI.

Naj še dodamo, da je prijava doc. dr. Martine Lužnik na lestvici projektov za prednostno os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov, katere specifični cilj je varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev (vključno prek Nature 2000) in zelene infrastructure, dosegla najvišje število točk (95/100) med prijavljenimi projekti.

Namen projekta Interreg Italija-Slovenija je spodbujanje rasti in inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenju prijaznega okolja. Pridobljena sredstva so namenjena izvajanju strategije pametne, trajnostne in vključujoče rasti, v skladu s strategijo Evropa 2020. Sedemletni projekt se zaključuje prihodnje leto.