Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Prispevek k poznavanju ekologije in upravljanju z izbranimi endemičnimi ali zavarovanimi vrstami nevretenčarjev v porečju reke Pivke

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

O projektu

Kraški svet v Sloveniji se ponaša z izjemno pestrostjo habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst. Po svoji biotski pestrosti ga uvrščamo med vroče točke biotske raznovrstnosti v Evropi in na svetu. Zanj je značilen mozaični preplet naravnih in kulturnih elementov krajine. Čeprav se voda tu v velikem delu pretaka podzemeljsko, pa se mestoma ali sporadično pojavljajo vrstno bogati, a v tem okolju redkejši habitati: mokrotni travniki in presihajoča jezera. V projektu bodo študenti spoznavali te habitate v porečju reke Pivke ter delovanje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KP PPJ).

Ob delu v parku in okolici se bodo študenti seznanili z različnimi metodami terenskega dela, ki jih bodo uporabili pri zbiranju podatkov o ekologiji in biologiji izbranih zavarovanih in/ali endemičnih vrst nevretenčarjev na področju parka in v njegovi vplivni okolici. Zbrani podatki bodo študentom dali vpogled v biologijo in ekologijo treh izbranih vrst nevretenčarjev (dve vrsti metuljev in ena vrsta raka), naučili se bodo statistično obdelati zbrane podatke, preučili bodo možnosti za sonaravni turizem v parku ter se naučili rezultate predstaviti širši javnosti prek predavanj na sedežu parka, s čimer bo dosežena večja stopnja ozaveščenosti obiskovalcev parka.

Izbrali bomo tri tarčne vrste nevretenčarjev: metulja strašničnega mravljiščarja (Phengaris teleius) ter barjanskega cekinčka (Lycaena dispar), za katera predeli porečja Pivke predstavljajo eno od le štirih območjih sklenjene razširjenosti v Sloveniji, kjer se pojavljata skupaj. Oba sta habitatna specialista, pretežno vezana na mokrotne travnike. Hkrati sta obe vrsti na seznamu vrst Nature 2000, za katere je država zavezana, da vzdržuje zanje ugodne razmere. Tretja vrsta je rak kraški škrgonožec (Croatobranchus croaticus), ki je endemičen na tem območju, saj je stalno prisoten le v enem od 17 Pivških jezer (Petelinjskem jezeru), čeprav je bila njegova prisotnost potrjena še v jezercu Jeredovce v bližini. 

Projektne aktivnosti

 • Izbor kandidatov in koordinacija projekta. 
 • Priprava načrta za terensko delo.
 • Terensko delo.
 • Laboratorijsko delo.
 • Priprava podatkov in analize.

Partnerji na projektu

10 študentov:

 • 3 študenti univerzitetnega študijskega programa Biodiverziteta (UP FAMNIT),
 • 2 študenta magistrskega študijskega programa Varstvo narave (UP FAMNIT),
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika (UP FAMNIT), 
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Matematika (UP FAMNIT),
 • 1 študent magistrskega študijskega programa Biološko izobraževaje (UL Biotehniška fakulteta),
 • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Management turističnih destinacij ali management turističnih podjetij (UP Turistica) ali 2 študenta visokošolskega študijskega programa Management (UP FM).

1 delovni mentor:

 • Eva Šabec (Lokalni pospeševalni center Pivka)

1 pedagoški mentor: