Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Razpis za vpis in oddaja prijave za vpis

natisni

Razpis za vpis v DODIPLOMSKI študij

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 12. 2. do 18. 3. 2019 (ZAKLJUČEN. Število vseh prijav je dostopno TUKAJ.),
 • drugi prijavni rok: 22. 8. do 29. 8. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • tretji prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2019 (prosta mesta na vseh študijskih programih, razen na Biopsihologiji) (ZAKLJUČEN).

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (Slov. brez slov. državljanstva in državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 18. 2. do 24. 5. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 27. 5. do 19. 7. 2019 (prosta mesta na vseh študijskih programih, razen na Biopsihologiji ter Računalništvu in informatiki (angleška izvedba)) (ZAKLJUČEN),
 • tretji prijavni rok: 12. 8. do 13. 9. 2019 (prosta mesta na vseh študijskih programih, razen na Biopsihologiji ter Računalništvu in informatiki (slovenska izvedba)) (ZAKLJUČEN),
 • četrti prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2019 (prosta mesta na vseh študijskih programih, razen na Biopsihologiji).

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem. Kontakt: (+386 5) 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.

Rok za oddajo prijave za vpis kandidatov v višji letnik študija, za vzporedni študij in študij diplomantov

Kandidati se lahko prijavijo za vpis od 1. do 17. 9. 2019 (ZAKLJUČEN).

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Podpisano prijavo kandidati pošljejo priporočeno na naslov fakultete (UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper).

POMEMBNO: Diplomanti - za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine.

Kandidat za vpis v univerzitetni program Matematika - podatki o izvedbi predmetov in smeri v štud. letu 2019/20

V prihodnjem študijskem letu 2019/20 bodo študenti univerzitetnega študijskega programa Matematika lahko izbirali naslednje študijske smeri:

 • Diskretna matematika,
 • Kriptografija,
 • Splošna matematika,
 • Teoretična matematika.

Podatki o izbirnih predmetih po posameznih študijskih smereh bodo objavljeni naknadno.

Razpis za vpis v PODIPLOMSKI študij

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 8. 4. do 29. 8. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 13. 9. do 18. 9. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • tretji prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure (prosta mesta na vseh študijskih programih, razen na: Biopsihologija - vzporedni študij ter Podatkovna znanost (slovenska izvedba) - vzporedni študij) (ZAKLJUČEN).

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 8. 4. do 1. 7. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 17. 7. do 29. 8. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • tretji prijavni rok: 13. 9. do 18. 9. 2019 (ZAKLJUČEN),
 • četrti prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure (prosta mesta na vseh študijskih programih, razen na: Biopsihologija - vzporedni študij ter Podatkovna znanost (slovenska izvedba) - vzporedni študij) (ZAKLJUČEN).

Kandidati za vpis na doktorski študij

Kandidati za vpis v doktorska študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika:

 • po oddaji prijave za vpis opravijo razgovor s koordinatorjem študijskega programa; o terminu razgovora bodo obveščeni po prejemu prijave za vpis;
 • si do vpisa v študijski program poiščejo mentorja in najkasneje do vpisa predložijo njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

Seznam potencialnih mentorjev za študijsko leto 2019/20 za doktorski študijski program Matematične znanosti je dostopen TUKAJ.
Seznam potencialnih mentorjev za študijsko leto 2019/20 za doktorski študijski program Računalništvo in informatika pa je dostopen TUKAJ.

Kandidati za vpis v magistrski program Matematične znanosti - podatki o izvedbi predmetov in smeri v štud. letu 2019/20

V študijskem letu 2019/20 bodo študenti 1. letnika  magistrskega študijskega programa Matematične znanosti lahko izbirali naslednje študijske smeri:

 • Diskretna matematika,
 • Geometrija in aplikacije (le za izvedbo v angleškem jeziku),
 • Kriptografija,
 • Splošna matematika,
 • Teoretična matematika.

Podatki o temeljnih in izbirnih predmetih po posameznih študijskih smereh bodo objavljeni naknadno: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij/matematika/#heading0

Leto plus

Kaj je Leto plus?

Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s podaljšanjem statusa v 1. letniku.

Študenti, vključeni v Leto plus, morajo za podaljšanje statusa študenta v 1. letniku v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti vpisanega študijskega programa v obsegu najmanj 24 kreditnih točk (KT) in najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika.

Kdo lahko koristi Leto plus?

Leto plus lahko koristijo tuji študenti in so prvič vpisani v študijski program UP FAMNIT, ki se izvaja v slovenskem jeziku. Pred vpisom v Leto plus morajo biti tuji študenti vpisani v enega od študijskih programov UP FAMNIT.

Obveznosti študenta, vključenega v Leto plus

V prvem letu študija študenti prioritetno opravijo tečaj slovenskega jezika v obsegu najmanj 6 kreditnih točk (KT). Poleg tega pa morajo v okviru predmetnika vpisanega študijskega programa opraviti še druge študijske obveznosti, skupno s tečajem slovenskega jezika in drugimi študijskimi obveznostmi v višini najmanj 30 kreditnih točk (KT). Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika lahko opravijo študenti naslednje študijsko leto, ko bodo imeli podaljšan status študenta v 1. letniku istega študijskega programa.

Pravice študenta, vključenega v Leto plus

Študentom, vključenim v Leto plus, se ob zaključku tekočega študijskega leta in ob dejstvu, da je študent pridobil najmanj 30 kreditnih točk (KT) ter od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku.

Prijava v Leto plus

Prijava v Leto plus je mogoča ob vpisu oz. po zaključku vpisa na UP FAMNIT, vendar najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. Prijavni obrazec bodo študenti, ki so upravičeni do koriščenja Leta plus, prejeli s strani Referata za študente.

Postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe

Kandidati, ki so listino o izobraževanju pridobili v tujini, morajo pred vpisom opraviti postopek priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja. Za priznavanje tujega izobraževanja kandidati zaprosijo v okviru prijave za vpis.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991 in za diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB) postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

Postopek priznavanja za vpis v študijske programe fakultete vodi:

Več informacij o sistemu priznavanja, mednarodnih sporazumih idr. je dostopnih na spletni strani ENIC-NARIC CENTRA, za vsa pojasnila pa se kandidati obrnejo na Referat za študente UP FAMNIT.

Šolnine in prispevki za študij

Šolnine in prispevki za študij za posamezno študijsko leto so določeni v ceniku za posamezno študijsko leto; cenik UP FAMNIT.

Prispevki ob vpisu (vpisnina)

Prispevke ob vpisu plačajo vsi dodiplomski in podiplomski študenti, in sicer ob vpisu na fakulteto (za vsako študijsko leto). Sprejeti kandidati za vpis prejmejo račun za plačilo vpisnine, ki ga morajo poravnati pred vpisom in potrdilo o plačilu posredovati Referatu za študente UP FAMNIT skupaj z ostalo dokumentacijo za vpis.

Šolnina za študij

Šolnino za DODIPLOMSKI študij plačujejo naslednji študenti:

(1) tuji državljani; izjeme pri plačilu šolnine so naslednje skupine tujih državljanov:

 • državljani iz držav članic EU,
 • tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so sami oz. so njihovi starši/skrbniki davčni zavezanci v RS,
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • državljani Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore, Srbije ter Kosova;
  Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja, so državljani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije oproščeni plačila šolnine za redni študij.
 • štipendisti ministrstva pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranja v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

(2) Šolnino za dodiplomski študij plačujejo tudi kandidati, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani oziroma so že enkrat v času dodiplomskega študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu.

Šolnino za PODIPLOMSKI študij plačujejo naslednji študenti:

(1) Slovenski državljani in državljani držav članic EU:

 • študenti na doktorskih študijskih programih,
 • študenti izrednega študija na magistrskih študijskih programih,
 • študenti rednega študija na magistrskih študijskih programih, ki so predhodno zaključili študijski program, ki je enakovreden »predbolonjskemu« univerzitetnemu študijskemu programu v RS.

(2) Državljani držav izven EU:

 • študenti na doktorskih študijskih programih,
 • študenti izrednega študija na magistrskih študijskih programih,
 • študenti rednega študija na magistrskih študijskih programih. Izjeme pri plačilu šolnine za redni študij 2. stopnje so tuji državljani, ki se vpisujejo v 1. letnik magistrskega študijskega programa (so predhodno zaključili študijski program, ki je enakovreden visokošolskemu strokovnemu ali univerzitetnemu študijskemu programu 1. bolonjske stopnje) in hkrati izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • so tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so sami oz. so njihovi starši/skrbniki davčni zavezanci v RS,
  • so Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • so državljani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Srbije ter Kosova;
   Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja, so državljani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije oproščeni plačila šolnine za redni študij.
  • so štipendisti ministrstva pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranja v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

(3) Šolnino za magistrski študij plačujejo tudi kandidati, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani oziroma so že enkrat v času magistrskega študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu.

Prispevki za študij

Prispevke za študij plačujejo vsi dodiplomski in podiplomski študenti v skladu s cenikom UP FAMNIT.