Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Razpis za vpis in oddaja prijave za vpis 2018/19

natisni

Aktualni prijavni roki

 • Prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za Slov. brez slov. državljanstva in tujce izven EU: 6.2. - 25.5.2018
 • Prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe za slovenske državljane in državljane EU: 9.4. - 31.8.2018
 • Prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe za Slovence brez slov. državljanstva in tujce izven EU: 9.4. - 27.6.2018

Razpis za vpis v DODIPLOMSKI študijna vrh

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 6.2. do 30.3.2018 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 22.8. do 29.8.2018,
 • tretji prijavni rok: 26.9. do 27.9.2018.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (Slov. brez slov. državljanstva in državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 6.2. do 25.5.2018,
 • drugi prijavni rok: 28.5. do 20.7.2018,
 • tretji prijavni rok: 13.8. do 14.9.2018,
 • četrti prijavni rok: 26.9. do 27.9.2018.

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem. Kontakt: (+386 5) 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.

Rok za oddajo prijave za vpis kandidatov v višji letnik študija, za vzporedni študij in študij diplomantov

Kandidati se lahko prijavijo za vpis od 1. do 17. septembra 2018.

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov:

 • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): 2
 • Bioinformatika (izvedba v angleškem jeziku): 1
 • Biopsihologija: 3
 • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku): 3
 • Matematika (izvedba v angleškem jeziku): 3
 • Matematika v ekonomiji in financah: 2
 • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): 5
 • Računalništvo in informatika (izvedba v angleškem jeziku): 1
 • Sredozemsko kmetijstvo: 2
 • Varstvena biologija: 2

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Podpisano prijavo kandidati pošljejo priporočeno na naslov fakultete (UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper).

POMEMBNO: Diplomanti - za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine.

Razpis za vpis v PODIPLOMSKI študijna vrh

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 9.4. do 31.8.2018,
 • drugi prijavni rok: 14.9. do 19.9.2018,
 • tretji prijavni rok: 26.9. do 27.9.2018.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 9.4. do 27.6.2018,
 • drugi prijavni rok: 16.7. do 31.8.2018,
 • tretji prijavni rok: 14.9. do 19.9.2018,
 • četrti prijavni rok: 26.9. do 27.9.2018.

Kandidati za vpis na doktorski študij

Kandidati za vpis v doktorska študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika:

 • po oddaji prijave za vpis opravijo razgovor s koordinatorjem študijskega programa; o terminu razgovora bodo obveščeni po prejemu prijave za vpis;
 • si do vpisa v študijski program poiščejo mentorja in najkasneje do vpisa predložijo njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

Seznama potencialnih mentorjev za študijsko leto 2018/19:

Postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbena vrh

Kandidati, ki so listino o izobraževanju pridobili v tujini, morajo pred vpisom opraviti postopek priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja. Za priznavanje tujega izobraževanja kandidati zaprosijo v okviru prijave za vpis.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991 in za diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB) postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

Postopek priznavanja za vpis v študijske programe fakultete vodi:

Več informacij o sistemu priznavanja, mednarodnih sporazumih idr. je dostopnih na spletni strani ENIC-NARIC CENTRA, za vsa pojasnila pa se kandidati obrnejo na Referat za študente UP FAMNIT.

Šolnine in prispevki za študijna vrh

Šolnine in prispevki za študij za posamezno študijsko leto so določeni v ceniku za posamezno študijsko leto; cenik UP FAMNIT.

Prispevki ob vpisu (vpisnina)

Prispevke ob vpisu plačajo vsi dodiplomski in podiplomski študenti, in sicer ob vpisu na fakulteto (za vsako študijsko leto). Sprejeti kandidati za vpis prejmejo račun za plačilo vpisnine, ki ga morajo poravnati pred vpisom in potrdilo o plačilu posredovati Referatu za študente UP FAMNIT skupaj z ostalo dokumentacijo za vpis.

Šolnina za študij

Šolnino za DODIPLOMSKI študij plačujejo naslednji študenti:

(1) tuji državljani; izjeme pri plačilu šolnine so naslednje skupine tujih državljanov:

 • državljani iz držav članic EU,
 • tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so sami oz. so njihovi starši/skrbniki davčni zavezanci v RS,
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • državljani Makedonije, Črne gore, Srbije ter Kosova;
  Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja, so državljani Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije oproščeni plačila šolnine za redni študij. Protokol o izobraževanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino se je iztekel s študijskim letom 2017/18. V kolikor ne bo pravočasno podaljšan, bodo državljani Bosne in Hercegovine obravnavani v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.
 • štipendisti ministrstva pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranja v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

(2) Šolnino za dodiplomski študij plačujejo tudi kandidati, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani oziroma so že enkrat v času dodiplomskega študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu.

Šolnino za PODIPLOMSKI študij plačujejo naslednji študenti:

(1) Slovenski državljani in državljani držav članic EU:

 • študenti na doktorskih študijskih programih,
 • študenti izrednega študija na magistrskih študijskih programih,
 • študenti rednega študija na magistrskih študijskih programih, ki so predhodno zaključili študijski program, ki je enakovreden »predbolonjskemu« univerzitetnemu študijskemu programu v RS.

(2) Državljani držav izven EU:

 • študenti na doktorskih študijskih programih,
 • študenti izrednega študija na magistrskih študijskih programih,
 • študenti rednega študija na magistrskih študijskih programih. Izjeme pri plačilu šolnine za redni študij 2. stopnje so tuji državljani, ki se vpisujejo v 1. letnik magistrskega študijskega programa (so predhodno zaključili študijski program, ki je enakovreden visokošolskemu strokovnemu ali univerzitetnemu študijskemu programu 1. bolonjske stopnje) in hkrati izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • so tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so sami oz. so njihovi starši/skrbniki davčni zavezanci v RS,
  • so Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • so državljani Črne gore, Makedonije, Srbije ter Kosova;
   Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja, so državljani Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije oproščeni plačila šolnine za redni študij. Protokol o izobraževanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino se je iztekel s študijskim letom 2017/18. V kolikor ne bo pravočasno podaljšan, bodo državljani Bosne in Hercegovine obravnavani v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.
  • so štipendisti ministrstva pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranja v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

(3) Šolnino za magistrski študij plačujejo tudi kandidati, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani oziroma so že enkrat v času magistrskega študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu.

Prispevki za študij

Prispevke za študij plačujejo vsi dodiplomski in podiplomski študenti v skladu s cenikom UP FAMNIT.